As Einstein said

Princess Ivanka in 2013:

“If the facts don’t fit the theory, change the facts.” – Albert Einstein #quote #sunday

Bahahahahahahahachokehahahahahaha

6 Responses to “As Einstein said”